ترخیص یا واردات ریل اسانسور از کشورهای چین و ترکیه، مسئله‌ای ...